Regulamin i ogólne warunki handlowe

 • Definicje
 1. Portal siećbiznesu.pl – serwis internetowy Usługodawcy funkcjonujący pod adresem http://www.siecbiznesu.pl/, zwany dalej Sieć Biznesu
 2. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę rozumiane są jako opublikowanie informacji nadesłanych przez Zleceniodawcę oraz umożliwienie dostępu do nich poprzez serwis Sieć Biznesu. Szczegółowy zakres działań podejmowanych w ramach wykonywania usług uzależniony jest od rodzaju wybranej przez Zleceniodawcę wersji usługi, zgodnie z przesłanym formularzem zamówienia.
 3. Zlecenie – zlecenie publikacji danych ustalonych podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem przez Zleceniodawcę lub przesłanych w formularzu zgłoszeniowym do serwisu Sieć Biznesu
 4. Zleceniodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, składająca zlecenie.
 5. Usługodawca – firma siećbiznesu.pl mieszcząca się przy ul. Bukowska 17/6 60-809 Poznań, numer NIP: 7811735911, REGON: 302244642
 6. Strony umowy – w niniejszych RiOWH oznaczać będzie Usługodawcę i Zleceniodawcę, występujących zarówno razem jak i osobno. Pojęcie występować będzie również w postaci skróconej jako "strony".
 7. Telefoniczne biuro obsługi klienta – w niniejszych RiOWH oznaczać będzie numer telefonu: 61 250 41 50
 8. RiOWH – oznacza niniejszy dokument i jest rozumiane jako Regulamin i Ogólne Warunki Handlowe

 • Rejestracja w portalu i publikacja danych
 1. Rejestracja w serwisie Sieć Biznesu odbywa się poprzez zamówienie oraz opłacenie wybranego pakietu Usługodawcy.
 2. Zamówienie usługi za pomocą faksu, drogą elektroniczną (e-mail) lub zarejestrowanie oświadczenia zamawiającego za pomocą urządzeń audio jest równoważne formie pisemnej.
 3. W chwili potwierdzenia przyjęcia Zlecenia przez Usługodawcę, zlecenie stanowi umowę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c. par.2
 4. Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania opłaty abonamentowej po otrzymaniu zamówienia w terminie określonym  na zamówieniu.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni od daty odnotowania wpłaty.
 6. Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia bez podania przyczyny.
 7. Zamawiający dostarczy Sieci Biznesu materiały niezbędne do wykonania usługi w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, chyba że strony uzgodniły inny termin w umowie (ale nie później niż w terminie umożliwiającym wykonanie umowy).
 8. Niedostarczenie przez Zamawiającego materiałów www. terminie uprawnia Sieć Biznesu do przygotowania i opublikowania zamówienia w oparciu o posiadane informacje i materiały. W tym przypadku Sieć Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych umieszczonych w zamówieniu.
 9. Zleceniodawca może dokonać zmiany opublikowanych w serwisie Sieć Biznesu informacji, w trakcie trwania okresu abonamentowego, poprzez zgłoszenie formy zmian w Telefonicznym Biurze Obsługi Klienta

 • Opłaty oraz okres abonamentowy
 1. Okres abonamentowy oraz opłaty abonamentowe za świadczone przez Usługodawcę usługi określone są w formularzu zgłoszeniowym. Początek okresu abonamentowego liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 2. W przypadku nieuregulowania wymaganej należności za usługę Sieć Biznesu może dokonać zawieszenia publikacji zamówienia do momentu dokonania przez Zamawiającego należnej zapłaty. Okres zawieszenia, o którym wyżej mowa, stanowi część okresu abonamentowego określonego w Umowie.
 3. Za datę zapłaty Strony uznają dzień zaksięgowania wpłaty kwoty należnej za wykonanie usługi na rachunku bankowym Sieci Biznesu.
 4. W razie nieterminowej spłaty Sieć Biznesu może żądać od Zamawiającego pokrycia kosztów windykacji, jakie Usługodawca poniósł w celu odzyskania wynagrodzenia należnego mu na podstawie niniejszej Umowy.
 5. Przed końcem trwającego okresu abonamentowego Usługodawca skontaktuje się z Zleceniodawcą w celu ustalenia formy wpisu na kolejny okres abonamentowy oraz potwierdzenia zamówienia w celu jego kontynuacji. W wypadku gdy Zleceniodawca nie potwierdzi zamówienia aktualny zapis zostaje usunięty wraz z końcem trwającego okresu abonamentowego.
 6. W przypadku rezygnacji przed końcem okresu abonamentowego opłaty abonamentowe za niewykorzystany okres nie podlegają zwrotowi.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi o wskaźnik inflacji bez informowania o tej zmianie Zleceniodawcy. Zmiana może nastąpić raz w roku o roczny wskaźnik inflacji opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny.
 8. SiecBiznesu.pl zastrzega sobie prawo do oferowania przedłużenia usługi na trzy miesiące przed końcem trwania aktualnej, mimo to usługa trwa 12 miesięcy razy ilość przedłużeń (czas jej trawania do okresu roku zawsze zostaje doliczony do pełnego roku).

 • Prawa i obowiązki stron
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych przez Zleceniodawcę ogłoszeń, ani za przerwę w funkcjonowaniu portalu Sieć Biznesu które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze zlecenia, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do portalu Sieć Biznesu w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych serwisu lub infrastruktury Usługodawcy.
 4. W przypadku niedostępności serwisu Sieć Biznesu przekraczającej 72 godziny, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu abonamentowego o czas niedostępności usługi.
 5. Zleceniodawca oświadcza, że jest on uprawniony do używania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego oraz, że materiały i treści zgłoszone do publikacji w portalu Sieć Biznesu nie naruszają praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 6. Usługodawca samodzielnie decyduje o zawartości portalu Sieć Biznesu i ogólnym stylu prezentacji publikowanych informacji.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usługi wobec Usługodawcy w przypadku naruszenia postanowień RiOWH.

 • Postępowanie reklamacyjne i odstąpienie od Umowy
 1. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających ze zlecenia.
 2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania zlecenia z winy Usługodawcy, jeżeli nie zawiadomi usługodawcy o wadach emisji w terminie 14 dni od daty przyjęcia Usługodawcę zlecenia lub opóźnia się z zapłatą za zlecenie.
 3. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy po upływie 3 dni od zawarcia Umowy nie powoduje jej rozwiązania (potwierdzenie zamówienia)
 4. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno mieć, pod rygorem nieważności, formę pisemną i być przesłane listem poleconym. Dla zachowania terminu, o którym mowa w pkt.3 wystarczy wysłanie listu za potwierdzeniem odbioru na adres Sieci Biznesu wskazany na Zamówieniu.

 • Postanowienia końcowe
 1. RiOWH wchodzą w życie z dniem 01.11.2012
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści RiOWH w każdym czasie.
 3. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków RiOWH przez Zleceniodawcę, zlecenie prowadzone będzie na dotychczasowych zasadach do końca trwania okresu abonamentowego i ulegnie wygaśnięciu z dniem jego zakończenia.
 4. RiOWH wraz z formularzem zgłoszeniowym będącym jego integralną częścią, stanowią całkowite porozumienie pomiędzy stronami i nie ma żadnych innych warunków – ustnych lub pisemnych – niż określone w niniejszym. Wszelkie wcześniejsze porozumienia, oświadczenia lub uzgodnienia pomiędzy stronami dotyczące przedmiotu realizowanych usług zostają zastąpione niniejszymi RiOWH. Wszelkie dodatkowe ustalenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Strony umowy zobowiązują siebie do informowania wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu.
 6. Wszelkie zawiadomienia, w szczególności wypowiedzenie, uważa się za skutecznie doręczone jeżeli zostaną sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie w postaci listu poleconego na adres Sieci Biznesu wskazany na zamówieniu.
 7. Wszelkie oświadczenia Stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem dokumentów składających się na Umowę oraz uzgodnień treści i formy publikacji.
 8. Dane osoby upoważnionej do podpisania Umowy (imię i nazwisko, stanowisko, telefon służbowy, adres elektroniczny) będą przetwarzane przez Sieć Biznesu w celu ułatwienia kontaktów z Zamawiającym. Sieć Biznesu zastrzega sobie prawo przekazania powyższych danych firmie windykacyjnej w przypadku zlecenia jej dochodzenia należności wynikających z Umowy celem ułatwienia kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego.
 9. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu oraz informacji zgłoszonych do Sieci Biznesu na potrzeby marketingowe Usługodawcy lub podmiotów wskazanych przez Usługodawcę oraz na ich publikowanie na innych stronach internetowych należących do Usługodawcy lub wskazanych przez niego podmiotów. Zleceniodawca wyraża także zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze handlowym
 10. Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień wynikających ze Zlecenia może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy.
 11. Wszelkie spory mogące wyniknąć z treści niniejszych RiOWH rozstrzygane będą poprzez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Usługodawcy.
 12. W sprawach nieunormowanych niniejszym RiOWH zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 13. Dane osobowe Zleceniodawcy wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby związane z realizacją świadczonych usług.
 14. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie www.siecbiznesu.pl
Ostatnio wyszukiwane firmy
Piotr Osmólski Usługowe Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych...
Piotr Osmólski Usługowe Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych Warszawa
PIEKARNIA PIERCHAŁA Rybnik
PIEKARNIA PIERCHAŁA Rybnik
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ ŻYRARDÓW SP....
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ ŻYRARDÓW SP. Z.O.O.
TRÓJMIEJSKI PATROL OBRONY PRAW ZWIERZĄT
TRÓJMIEJSKI PATROL OBRONY PRAW ZWIERZĄT
UBOJNIA ZWIERZĄT "BOGACZ" Sp.J. Ubój bydła Radomsko
UBOJNIA ZWIERZĄT "BOGACZ" Sp.J. Ubój bydła Radomsko
Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Łuków.
Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Łuków.
DOMINEX SP. Z.O.O. Skup metali żelaznych i kolorowych,...
DOMINEX SP. Z.O.O. Skup metali żelaznych i kolorowych, skup makulatury Świętochłowice
JERZY ŻELEŹNIK - SKŁAD DREWNA RAF - BUD CZOSNÓW
JERZY ŻELEŹNIK - SKŁAD DREWNA RAF - BUD CZOSNÓW
Firma Sęk S.C. Wojciech Czerwiński , Piotr Pilak....
Firma Sęk S.C. Wojciech Czerwiński , Piotr Pilak. Tarcica budowlana Brzeg
Popławski Okna-Drzwi Daniel Popławski
Popławski Okna-Drzwi Daniel Popławski

Reklama i budowa wizerunku w sieci: widoczni
Widoczni